Om in orde te zijn met de leerplichtwetgeving en natuurlijk ook omdat er zoveel te leren en te beleven is op school, moet elke leerplichtige leerling (vanaf 6 jaar, of hij/zij nu in de lagere school of in de kleuterschool zit) élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn.Hierna vind je in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat de verplichtingen terzake zijn.

Ziekte

 

ziek

In het begin van het schooljaar ontvangen de ouders 4 afwezigheidskaarten voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen. Het volstaat in voorkomend geval zo'n afwezigheidskaart in te vullen. Je verwittigt de school zo vlug mogelijk (telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis. Dergelijke kaart kan echter slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

Ben je je afwezigheidskaarten verloren, dan kan je hier nieuwe kaarten afdrukken. Let wel: je kan maar 4 kaarten per jaar gebruiken. De aanwezigheden van de leerling worden ingegeven in een computerprogramma dat in rechtstreekse verbinding staat met het ministerie van onderwijs. Een vijfde kaart wordt gelijkgesteld met onwettig afwezig.

Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.

Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest volstaan dat het ziektebeeld bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

Belangrijk i.v.m. de zwem- en gymactiviteiten:

Leerlingen van het lager onderwijs die, wegens ziekte of om andere redenen, niet kunnen zwemmen of turnen, moeten aan de klastitularis een schriftelijke verklaring van de ouders voorleggen.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind.

Het bijwonen van een familieraad.

De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).

Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).

Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming, ..).

Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods Nieuwjaar (2 dagen), het orthodoxe kerstfeest (2 dagen voor de jaren waarin het orthodoxe kerstfeest niet samenvalt met het katholiek kerstfeest), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke paasfeest.

Voor elke afwezigheid bezorg je aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door jou geschreven verantwoording.

Afwezigheden mits toestemming van de directeur

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan je kind afwezig zijn in volgende omstandigheden:

Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van het kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis, maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om het kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om het kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen.

Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Je kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).

In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

Afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. Het dossier bestaat uit:

a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat het kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt;

c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor het kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen.

Problematische afwezigheden

(Het kind is afwezig zonder wettige reden)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde en dus problematische afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden, verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Indien je kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen je kind problematisch afwezig geweest is.

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties je kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dat toch doen, overtreden de leerplichtwet en kunnen daarvoor gesanctioneerd worden.