1. De pijlers van ons opvoedingsproject

We leven in een boeiende, maar geen gemakkelijke tijd. Alles verandert en evolueert snel. Voor vele mensen lijkt het wel of de wegwijzers naar geluk in alle richtingen staan. Toch geloven we dat deze tijd een gunstige tijd is om kinderen op te voeden. We engageren ons samen met hen, om te kiezen voor een nieuwe toekomst.

Daarom is het nodig dat wij, opvoeders, vertrekken vanuit een grondhouding van hoop en geloof in de toekomst. Door ons enthousiasme, grote creativiteit en behoefte aan diepere zingeving scheppen we kansen om een aangename toekomst uit te bouwen. Vooral dan zullen wij kinderen echt kunnen aanspreken.

In dit opzicht is het een voorrecht te mogen geloven in het evangelie. Het motiveert om zonder enige reserve voor de mens te kiezen - de mens zoals hij door God gedroomd is: als kind van God en als broer of zus van medemensen. Bovendien schenkt het evangelie een sterk vertrouwen in de toekomst.

Wij beklemtonen zes basishoudingen als pijlers voor ons opvoedingsproject:

Ons opvoedingsproject…

1. is gericht op het leven van concrete kinderen,
2. streeft naar een totale persoonsvorming,
3. getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten,
4. steunt op een persoonsbevorderende relatie,
5. betoont een bijzondere zorg voor geloofsopvoeding
6. haalt haar kracht uit samenwerking en gemeenschap 

 

 2. Concretisering van dit opvoedingsproject binnen onze school.

'Als een boom goed geworteld is kan hij krachtig en ten volle groeien en bloeien.
Zo is het ook met de mens.' 

Onze school heeft een bepaald doel voor ogen, we maken keuzes en willen een bepaalde richting uit. Vandaar zijn we beginnen nadenken over onze schoolvisie.
Wil je weten hoe wij over opvoeden en onderwijs denken, dan loont het lezen echt wel de moeite.

Onze schoolvisie stellen we voor als een boom: groeiend en bloeiend, vol leven, voortdurend veranderend, met stevige voeten in de grond, rustgevend,...
Wil onze boom vruchten dragen, moeten we er met zijn allen voor zorgen.

2.1.Groeien naar een volwaardige persoonlijkheid.

We willen onze kinderen helpen opgroeien tot tevreden en gelukkige mensen.

*Doorheen alle activiteiten zet onze school zich ten volle in voor de ontwikkeling van leefhoudingen zoals:

-respect voor jezelf en voor je medemens
-interesse tonen voor wat er in de wereld gebeurt
-een respectvolle houding tegenover eigen en andermans materiaal, de omgeving, zorg voor het milieu
-openstaan voor andere ideeën en gedachten en ze kritisch benaderen
-eerlijkheid en verantwoordelijkheidsbesef
-beleefdheid en gepaste mondigheid
-doorzettingsvermogen
-dankbaarheid en tevredenheid
-zin voor orde. 

*Zowel in het kleuter als lager onderwijs werken we met ervaringsgerichte activiteiten.

Bij de kleuters houden we hierbij rekening met de ontwikkelingsaspecten van het ontwikkelingsplan.
In de lagere school wordt dit aangevuld en verrijkt met kennis en vaardigheden die door de eindtermen en door de leerplannen van het katholiek onderwijs vereist zijn.
We trachten elk kind op zijn eigen manier te benaderen door het te blijven prikkelen en boeien.
We gebruiken daarbij een aantal middelen zoals contract- en hoekenwerk, structuur binnen de klaswerking, ICT, de zorgklas, kindvolgsysteem, interne zorgbegeleiders, ...
We stimuleren daarmee een goede werkhouding. Dit betekent leergierigheid, leren keuzes maken, taakgerichtheid, aandacht geven, zelfstandig werken, kunnen samenwerken, leren volhouden ook als het eens moeilijk wordt.

*Wij willen elk kind vaardigheden bijbrengen en zichzelf leren ervaren.

Kleuters worden vaardig in activiteiten tot zelfredzaamheid. Zij krijgen de kans om grove en fijne motorische vaardigheden te oefenen doorheen de ganse dag in onze klas-activiteiten.
In het lager onderwijs wordt daaraan verder gewerkt onder andere in de lessen muvo.
De lichamelijke ontwikkeling krijgt vooral aandacht in de lessen lichamelijke opvoeding, zwemmen en bij sportactiviteiten.

2.2.Groeien is gericht op het leven.

Kinderen zijn kleine zinzoekers die uitkijken naar mensen die hen de weg naar het goede leven tonen. We mogen daarom niet aarzelen als opvoeders hen de waarden voor te leven waarin we zelf geloven en waarnaar we zelf consequent proberen te leven - anders zijn we niet geloofwaardig.
Het volstaat nochtans niet enkel maar ónze waarden aan te reiken.
Het is van bijzonder belang dat we hen als zoekenden ernstig nemen.
We luisteren bijgevolg in een sfeer van vertrouwen met respect naar hen, we helpen hen hun eigen opinie te verhelderen. Zo vertrekken we in onze opvoeding van hún leven.

2.3. Groeien in zorg.

Soms groeit een kind wat trager, soms wat sneller.
Wij willen als school extra zorg bieden aan hen die het nodig hebben. 

Enerzijds gebeurt dit door middel van:

-een goed uitgebouwde leerlingbegeleiding
-differentiatie
-een uitgewerkte remediëringspraktijk
-een kind- of leerlingvolgsysteem.

 Anderzijds werken we met de kinderen aan:

-het verdraagzaam zijn tegenover elkaar,
-het leren kennen van je eigen mogelijkheden en beperktheden en er gaandeweg mee leren omgaan,
-het waarderen van de prestaties van anderen, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperktheden,
-het op een fijne manier leren omgaan met elkaar zonder pesterijen,
-het leren oplossen van ruzies zonder agressief gedrag,
-het zich weerbaar leren opstellen tegenover reclame, geweld, pesten, ...

2.4.Groeien naar elkaar.

Groeien naar elkaar is samen school maken.
Samen met de ouders, willen wij (het schoolbestuur, het schoolteam, de ouderraad, de pedagogische raad , de schoolraad, het CLB, de vrijwilligers en alle mensen die bij onze school betrokken zijn) het allerbeste voor onze kinderen.

Binnen onze school bouwen wij aan:

  1. Een vertrouwensrelatie met elke ouder waarin we samen en in alle openheid de opvoeding van onze kinderen ter harte nemen. Een goede communicatie tussen school en ouders is daarom van groot belang.Dat kan via oudercontacten, rapport, agenda en ook het individuele contact voor of na schooltijd.
  2. Een tof klasklimaat waar kinderen zich thuis voelen, waar ze leren samenwerken met aandacht voor elkaar en waar hun zelfvertrouwen kan groeien en dit binnen verschillende werkvormen.
  3. Een goede onderlinge relatie tussen de leerkrachten die zich samen verantwoordelijk voelen voor onze kinderen, in een opbouwende samenwerking met CLB en externen.
  4. Een fijne omgang met het onderhouds- en refterpersoneel, en met de vele mensen die vrijwillig een handje komen toesteken.
  5. Betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid via een actieve ouderwerking.
  6. Een goed contact met parochie en buurt.

 2.5 Groeien in geloofsbeleving.

 Onze school wil vanuit de inspiratie van Jezus van Nazareth evangelische waarden duiden en voorleven: 

- verwondering en ontvankelijkheid
- dienstbaarheid en vergevingsgezindheid
- soberheid en leren delen
- rechtvaardigheid en eerlijkheid
- kansen geven volgens ieders behoefte 

Wij willen hieraan werken door ruimte te scheppen voor onze godsdienst beleving; een duidinghoekje in te richten; tijd te voorzien voor stilte, bezinning, gebed, viering en christelijke duiding en door contact met de parochiekerk.